Ochrona znaków towarowych

Sędzia uderzający młotkiem w tłuczkęŚwiadczymy usługi w zakresie badań patentowych zdolności rejestrowej znaków towarowych oraz przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych. Udzielamy porad, sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne oraz opracowujemy umowy licencyjne w zakresie znaków towarowych.

Naszym Klientom zapewniamy również reprezentację oraz pomoc w uzyskiwaniu praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP i z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO. Prowadzimy postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS) oraz sądami administracyjnymi. 

Oferowane przez nas usługi w zakresie rejestracji znaków towarowych obejmują:

  • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych,
  • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej (krajowej, międzynarodowej i wspólnotowej) znaków towarowych,
  • reprezentację podmiotów krajowych i zagranicznych oraz pomoc w uzyskiwaniu praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO,
  • sporządzanie pism przedprocesowych w sprawach naruszeń praw wyłącznych do znaków towarowych,
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych,
  • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym,
  • utrzymywanie w mocy praw własności przemysłowej,
  • korespondencję z rzecznikami patentowymi krajów europejskich i poza europejskich w zakresie rozszerzenia ochrony wynalazków, wzorów przemysłowych, użytkowych i znaków towarowych,
  • zajmujemy się rejestracją znaków towarowych w procedurze krajowej, europejskiej i międzynarodowej.