Ochrona prawna wzorów przemysłowych

Osoba czytająca grubą księgęŚwiadczymy usługi w zakresie ochrony międzynarodowej przedmiotów prawa własności przemysłowej, w tym wzorów przemysłowych. Nasze usługi obejmują m.in.: badanie zdolności rejestrowej w bazach krajowych i międzynarodowych oraz wydawanie opinii na temat zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych. 

Zgłaszamy wzory przemysłowe do ochrony prawnej w trybach: krajowym – do Urzędu Patentowego RP, wspólnotowym – do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO w Alicante i międzynarodowym – do Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie. 

Zapewniamy również pomoc w przypadku spraw naruszeń praw wyłącznych do wzorów przemysłowych – sporządzamy ekspertyzy i prowadzimy postępowania sporne przed: przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami administracyjnymi.

Świadczone przez nas usługi w zakresie ochrony prawnej wzorów przemysłowych obejmują:

  • badanie zdolności rejestrowej w bazach krajowych i międzynarodowych,
  • wydawanie opinii nt. zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych,
  • zgłaszanie wzorów przemysłowych w trybie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym,
  • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz, 
  • sporządzanie umów licencyjnych w zakresie wzorów przemysłowych,
  • sporządzanie pism przedprocesowych w sprawach naruszeń praw wyłącznych do wzorów przemysłowych, 
  • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami administracyjnym