Wynalazki

Waga sprawiedliwości na tle niebaRegulujemy kwestie związane z ochroną prawną wynalazków. Zapewniamy przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej, redagowanie opisów wynalazków. Prowadzimy również badania patentowe, w tym badania zdolności i czystości patentowej wynalazków.

Reprezentujemy podmioty krajowe i zagraniczne, zapewniając pomoc w uzyskiwaniu praw wyłącznych. Oferujemy również odnawianie praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP oraz utrzymywanie w mocy praw własności przemysłowej. 

Zapewniamy również pomoc prawną w sprawach dotyczących naruszeń patentów i wzorów użytkowych - prowadzimy sprawy sporne przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi.

Nasze usługi w zakresie ochrony prawnej wynalazków obejmują:

  • badanie zdolności rejestrowej w krajowych i międzynarodowych bazach informacji patentowej,
  • prowadzenie badań stanu techniki,
  • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej (krajowej, międzynarodowej i wspólnotowej) i zgłaszanie wynalazków,
  • sporządzanie umów licencyjnych w zakresie patentów,
  • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz,
  • walidację patentów europejskich,
  • odnawianie praw wyłącznych,
  • prowadzenie spraw dotyczących naruszeń patentów,
  • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi,
  • dokonywanie zmian w krajowych, europejskich i międzynarodowych rejestrach wynalazków.